BİTKİLƏRİN TƏKAMÜLÜNÜN ETİBARSIZLIĞI

Təkamülçülər bir bitkidən yüz minlərlə bitki növünün meydana çıxdığını iddia edirlər. Şübhəsiz, təkamülçülər digər mövzularda olduğu kimi, bu mövzuda da iddialarını dəstəkləmək üçün heç bir elmi dəlil təqdim edə bilmirlər. Çünki onlar heyvanların və insanların təkamülü ilə əlaqədar ortaya atdıqları səhv fikirləri bitkilər barəsində də reallaşdırmaq istəyirlər. Bu gün bitkilərin təkamül ssenarisini müdafiə edənlərin ən böyük çətinliyi ilk bitki hüceyrəsinin təkamülü necə keçirdiyi sualına cavab verməkdir. Əslində, yalnız bitkilərin təkamülü mövzusunda deyil, təkamüllə izah edilən hər mövzuda onların qarşılaşdıqları ən böyük çətinlik, şübhəsiz ki, ilk hüceyrənin necə meydana gəlməsidir. Bildiyimiz kimi, hüceyrələr çox kiçik olmalarına baxmayaraq, kompleks sistemlərə malikdirlər. Belə ki, bu sistemlərin necə fəaliyyət göstərməsi bu günə qədər hələ də tam aydınlaşdırılmamışdır. Hüceyrələr nəhəng fabrikə oxşar kompleks struktura malikdirlər. Bir orqanella olmasa və ya fərqli olsa, hüceyrə funksiyasını yerinə yetirə bilməyəcək. Çünki hər bir orqanellanın xüsusi vəzifəsi var və o, digər orqanellalarla kompleks əlaqələyə malikdir. Hüceyrənin içində enerji hasil edən strukturlardan hüceyrə ilə əlaqədar bütün məlumatların qeyd olunduğu vahidlərə, maddələrin lazımi yerlərə çatmasını təmin edən daşınma sistemlərindən daxil olan maddələri təhlil etmə hissələrinə, ferment və hormon hasil edən vahidlərə qədər bir çox kompleks sistem mövcuddur. Bu strukturlar qarşısında təkamülçü elm adamı W. H. Thorpe "canlı hüceyrələrinin ən sadəsinin sahib olduğu mexanizm belə insanın indiyə qədər düzəltdiyi, hətta xəyal etdiyi bütün maşınlardan daha kompleks quruluşa sahibdir" şəklindəki ifadəsi ilə heyranlığını bildirmişdir.
Hüceyrədəki fövqəladə quruluşu görməməzlikdən gələn elm adamlarından biri də məşhur rus təkamülçüsü Aleksandr Oparindir. Oparin hüceyrənin kompleksliyi qarşısındakı heyranlığını belə ifadə edir: Təəssüf ki, hüceyrənin meydana gəlməsi təkamül nəzəriyyəsini əhatə edən qaranlıq nöqtəni meydana gətirir”.
Canlı hüceyrələri nəqliyyat sistemlərinin, məlumat yığma mərkəzlərinin, kimyəvi proseslərin aparıldığı xüsusi hissələrinin, enerji hasil edən stansiyaların və qablaşdırma mərkəzlərinin olduğu böyük fabriklərə bənzədə bilərik. Hüceyrənin bir fabrikdən yeganə fərqi, şübhəsiz ki, mikroskopik ölçüdə olmasıdır.
1- Nüvə
2- Xromosomlar
3- Mitoxondri
4- Ribosomlar
5- Xloroplastlar
6- Vakoullar
7- Endoplazmik Retikulum
8- Hüceyrə Qılafı
Canlı hüceyrənin təsadüfən meydana gəlməsi qətiyyən mümkün deyil. XX əsrin elmi hüceyrədəki ağlasığmaz kompleksliyi ortaya çıxarmış, belə fövqəladə bir quruluşun təsadüfən ortaya çıxmasının qeyri-mümkün olduğunu göstərmişdir. Bununla belə, XXI əsrin astanasında olduğumuza baxmayaraq, hələ də hüceyrənin bir çox sirləri müasir elm tərəfindən tam aydınlaşdırılmamışdır. Hüceyrənin təsadüfən meydana gəlməsi bir tərəfə, bu gün inkişaf etmiş texnologiyaya sahib olan laboratoriyalarda elm adamlarının illərlə apardığı təcrübələr nəticəsində süni olaraq canlı hüceyrə yaradılmamışdır. Təkamülçülər dünyanın meydana gəldiyi dövrlərdə bir bakteriya hüceyrəsinin təsadüfən ortaya çıxdığını, milyonlarla il davam edən dövrdə bu hüceyrədən bütün canlıların, məsələn quşların, həşəratların, atların, kəpənəklərin, ilanların, sincabların yarandığını iddia edirlər. Təkamülçülərə görə  saysız-hesabsız müxtəlifliyə sahib olan bitkilər bir bakteriya hüceyrəsindən meydana gəlmişdir.
Bu bölmədə təkamülçülərin iddialarının doğru olmadığı və heç bir elmi əsası olmayan iddialar kimi araşdırılacaq. Bitkilərin təkamül ssenarisində ilk bitki hüceyrəsinin fotosintez edə bilən "primitiv" bir bakteriya hüceyrəsindən təkamül keçirdiyini iddia edirlər. Bu ssenaridə qarşıya qoyulan "primitiv hüceyrə" bir bakteriya hüceyrəsidir (prokariot hüceyrə). Bu iddianın əsassızlığına keçmədən əvvəl, bakteriya hüceyrəsinin təkamülçülərin iddia etdikləri kimi həqiqətən "primitiv" olub-olmadığını araşdıraq.
Təkamül nəzəriyyəsinin primitiv hüceyrə adlandırdıqları bakteriyalar həqiqətən "primitiv"dirmi?   
Bakteriyalar 1 mikrometr (millimetrin mində biri) diametrində və hüceyrə pərdəsi ilə DNT zəncirindən ibarət çox kiçik canlılardır. Quruluşları digər canlı hüceyrələri ilə müqayisə edildiyində sadə görünür. Ancaq bu, bakteriyaların primitiv canlılar olduqları mənasını vermir. Bu kiçik hüceyrələrin içərisində yer üzündə həyatın davam etməsini təmin edən çox əhəmiyyətli biokimyəvi proseslər reallaşır. Bakteriyalar təbii ekoloji sistemin mövcud olmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Məsələn, bəzi bakteriya növləri ölü bitki və heyvan qalıqlarını parçalayaraq, bunları canlı orqanizmlər tərəfindən yenidən istifadə edilməsi üçün başlanğıc kimyəvi maddələrə çevirirlər. Bəziləri torpağın məhsuldarlığını artırırlar. Bunlardan başqa, südü pendirə çevirmək, zərərli bakteriyalara qarşı antibiotik maddələr hasil etmək, vitamin sintezi etmək kimi çox əhəmiyyətli vəzifələr yerinə yetirirlər.    
Bunlar bakteriyaların yerinə yetirdikləri saysız vəzifədən yalnız bir neçəsidir. Bütün bunları edən bakteriyaların hüceyrə strukturları sadə görünsə də, daha geniş araşdırıldığında heç də belə olmadığını görürük. Bir bakteriyanın 2000  geni var. Hər bir gen isə 100-ə qədər hərf (şifrə) ehtiva edir. Bu da bakteriyanın DNT-sindəki məlumatın iki yüz min hərf uzunluğunda olması deməkdir. Bunun mənası nədir? Bu hesablamalara görə, bir bakteriyanın DNT-sinin ehtiva etdiyi məlumatın hər biri 100.000 sözlük, 20 romana bərabərdir.
Şəkildəki sxemdə görünən prokariot hüceyrələr - bakteriyaya oxşar orqanellaları olmayan hüceyrələrdir. Belə sadə hüceyrənin təkamül keçməsi ilə bütün canlıların yaranması, əlbəttə ki, qeyri-mümkündür.
Hər bir bakteriyanın DNT-sində kodlu olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik olsa, bakteriyanın bütün iş sistemi pozular. Bakteriyaların gen şifrələrində çatışmamazlığın olması, iş prinsiplərinin pozulması, bakteriyaların məhvi və nəsillərini davam etdirə bilməmələri mənasını verir. Bunun nəticəsində də ekoloji tarazlıq zəncirinin çox kritik bir halqası qopar və canlılar aləmindəki bütün tarazlıqlar alt-üst olar. Bu kompleks xüsusiyyətləri nəzərə alsaq, təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi, bakteriyaların primitiv hüceyrələr olmadıqları aydın olacaq. Təkamülçülərin bakteriyaların təkamül keçirərək bitki və heyvan hüceyrələrinə (eukariot hüceyrələrə) çevrilməsi iddiası biologiya, fizika və kimya qanunlarına zidd hadisədir. Buna baxmayaraq, təkamül nəzəriyyəsinin müdafiəçiləri çarəsizliklərindən uydurduqları nəzəriyyələri müdafiə etməkdən vaz keçmirlər. Bununla belə, bu nəzəriyyələrinin əsassızlığını qəbul edə bilmirlər. Məsələn, məşhur türk təkamülçülərindən biri prof. Əli Demirsoy primitiv olduğu iddia edilən bakteriya hüceyrələrinin eukariyot hüceyrələrə çevrilə bilməyəcəyini bu sözlərlə etiraf edir: “Təkamüldə ən çətin açıqlanan addımlardan biri də bu primitiv canlılardan orqanellalara sahib kompleks hüceyrələrin meydana gəlməsidir. Lakin bu iki forma arasında keçid forma tapılmayıb. Bir və çoxhüceyrəlilər kompleks quruluşa malikdirlər, hər hansı bir şəkildə daha sadə quruluşlu orqanelləri olan və ya bunlardan birinin daha primitiv olduğu bir qrupa və ya canlıya rast gəlinməmişdir. Sadə və primitiv formaları yoxdur”.
“Təkamülçü elm adamı prof. Əli Demirsoy niyə bunları etiraf edib?” sualı meydana gələ bilər. Bu problemin cavabı bakteriya hüceyrəsi ilə bitki hüceyrəsi arasındakı böyük struktur fərqinə baxıldığında dəqiq şəkildə anlaşılır. Bunlar:
1. Bakteriya hüceyrəsinin hüceyrə divarı polisaxarid və zülaldan meydana gəlib, bitki hüceyrəsinin hüceyrə divarı bunlardan tamamilə fərqli olaraq sellülozadan meydana gəlib.
2. Bitki hüceyrəsində iki membranlı, son dərəcə kompleks strukturlara sahib bir çox orqanella var, lakin bakteriya hüceyrəsində isə heç bir orqanella yoxdur. Bakteriya hüceyrəsində yalnız sərbəst halda olan çox kiçik ribosomlar vardır. Bitki hüceyrəsindəki ribosomlar isə daha böyük və membranla əhatəlidir. Həmçinin hər iki ribosom tipi fərqli yolla zülal sintezini reallaşdırırlar.
3. Bakteriya və bitki hüceyrəsindəki DNT-lərin strukturları bir-birindən fərqlidir.
4. Bitki hüceyrəsindəki DNT molekulu iki membranla mühafizə edilir, lakin bakteriya hüceyrəsindəki DNT molekulu hüceyrənin içində sərbəst yerləşib.
5. Bakteriya hüceyrəsindəki DNT molekulu dairəvi formadadır. Bitki hüceyrəsindəki DNT molekulu isə xətti formadadır.
6. Bakteriya hüceyrəsindəki DNT molekulunda az sayda zülal vardır. Ancaq bitki hüceyrəsindəki DNT molekulu bir ucdan digər uca qədər zülallara bağlıdır.
7. Bakteriya hüceyrəsindəki DNT molekulu bir hüceyrəyə aid məlumat daşıyır, lakin  bitki hüceyrəsindəki DNT molekulu bitkiyə aid məlumatları daşıyır. Məsələn, meyvə ağaclarının kökləri, gövdəsi, yarpaqları, çiçəkləri və meyvəsinə aid bütün məlumatlar ağacın bütün hüceyrələrinin hər birinin nüvəsindəki DNT-də ayrı-ayrılıqdadır.
8. Bəzi bakteriya növləri fotosintetiktir, yəni fotosintez edə bilirlər. Ancaq bitkilərdən fərqli olaraq bakteriyalar hidrogen sulfitlə sudan daha fərqli birləşmələr əmələ gətirirlər və bu zaman oksigen ayrılmaz. Bundan başqa, fotosintetik bakteriyalarda (məsələn, siano bakteriyalarda) xlorofil və fotosintetik piqmentlər xloroplastın içində olmur. Bunlar hüceyrənin içində müxtəlif membranların daxilində yerləşirlər.
9. Bakteriya hüceyrəsi ilə bitki və heyvan hüceyrəsindəki nəqliyyat RNT-lərin biokimyəvi strukturları bir-birindən fərqlidir.
Nəqliyyat RNT-ləri hüceyrədə olan 3 tip RNT arasında ən əhəmiyyətlisidir. Çünki DNT birbaşa zülal sintez etmir. DNT nəqliyyat RNT molekulunu sintez edir və mRNT polipeptid amin turşularının zəncirvari sintezi üçün lazımi məlumatı ehtiva edir. Nəqliyyat RNT-si daşıdığı bu məlumatları lazımi yerə apararaq amin turşuları və zülallar sintez edir.    
(Möcüzələrimizin) həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin olduqları halda, haqsız yerə və təkəbbür üzündən onları inkar etdilər. (Ya Rəsulum!) Bir gör fitnə-fəsad törədənlərin axırı necə oldu! (Nəml surəsi, 14)